Wettelijke bepalingen

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door THERE, Groenveldstraat 13-15, KBO-nummer KBO 0438 292 676, NACE code: 22240

info@there.be

Webmaster: Els Ysebaert (eysebaert@bmbe.be)

Hosting

De hosting van de Site wordt verzorgd door de firma DIADEMYS, naamloze vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van 1.000.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder het nummer 493 429 419 en met maatschappelijke zetel te 28 QUAI GALLIENI 92150 SURESNES - Frankrijk.  

Intellectuelle eigendom

De Site en de inhoud ervan zijn eigendom van Bergerat Monnoyeur of vormen het voorwerp van een gebruiksvergunning. Dit geldt zowel voor de algemene vormgeving van de Site als voor de software, de grafische elementen, de gegevensbanken, het design, de foto’s en illustraties, de teksten, de tekeningen, het geluid en alle overige componenten die samen de inhoud van de Site uitmaken. Niets uit deze Site mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bergerat Monnoyeur. De op de Site voorkomende merken en logo’s zijn gedeponeerde merken. In het bijzonder is het merk Caterpillar een gedeponeerd merk van Caterpillar. Elke reproductie, aanwending, nabootsing, toevoeging, weglating of wijziging van deze elementen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bergerat Monnoyeur en Caterpillar is verboden en wordt beschouwd als een vervalsing.

 

Hyperlinks

Links naar de Site: Elke creatie van een link van externe internetsites naar de Site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bergerat Monnoyeur is verboden. Indien u een link naar de Site wenst te leggen, verzoeken wij u contact op te nemen met de webmaster via kvanonckelen@bmbe.be of per brief. Links op de Site: De Site kan links bevatten naar andere sites (“Sites van derden”). Bergerat Monnoyeur beschikt over geen enkele controlemogelijkheid over deze Sites van derden, die volledig onafhankelijk worden beheerd. Wanneer de Internetgebruiker een van deze links gebruikt, verlaat hij de site van Bergerat Monnoyeur. Aangezien Bergerat Monnoyeur over geen enkele mogelijkheid tot controle van deze Sites van derden beschikt, wijst Bergerat Monnoyeur bij voorbaat elke aansprakelijkheid af met betrekking tot Sites van derden, zowel wat betreft de inhoud ervan als wat betreft de gevolgen die uit het gebruik ervan kunnen voortvloeien.

 

Gebruiksvoorwaarden van de website van Bergerat Monnoyeur België en Groothertogdom Luxemburg

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op al wie zich naar de Site begeeft en de Site bezoekt (de “Internetgebruiker”). Het zich toegang verschaffen tot de Site en het navigeren op de Site impliceren de onmiddellijke en algehele aanvaarding van deze voorwaarden door de Internetgebruiker. Bergerat Monnoyeur behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van de Site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Internetgebruiker om deze pagina geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

 

Inhoud van de Site – Aansprakelijkheid

De Site kan evolueren, om zo tegemoet te komen aan de verwachtingen van de gebruikers. Zo kan Bergerat Monnoyeur op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de Site wijzigen en/of bepaalde functies en/of diensten schrappen, zonder dat Bergerat Monnoyeur door de Internetgebruiker aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van deze aanpassingen. De informatie van welke aard dan ook die op de Site wordt verstrekt, wordt uitsluitend verstrekt op informatieve basis. Ondanks alle aan de inhoud van de Site bestede zorg kan geen enkele waarborg worden verstrekt over de juistheid, de nauwkeurigheid en het recente karakter van de op de Site verstrekte informatie. Bijgevolg kan aan deze informatie op geen enkele wijze, direct of indirect, een contractuele waarde worden gehecht. Voor het overige kan de aansprakelijkheid van Bergerat Monnoyeur niet worden ingeroepen voor enige schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van de Site, met name als gevolg van een virus dat de computeruitrusting van de Internetgebruiker zou kunnen beschadigen of onbruikbaar maken.

 

Algemene bepalingen

De gebruiksvoorwaarden van de Site zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting met betrekking tot het gebruik van de Site wordt voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.