Privacy

Gegevensbescherming

Bergerat Monnoyeur NV (Brusselsesteenweg 340 te 3090 Overijse) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals verzameld op de Bestelbon. Deze gegevens worden verwerkt om de gesloten overeenkomst uit te voeren. Deze verwerking is gebaseerd op de artikelen 6.1, b) en f) (levering en verbetering van de overeengekomen diensten) AGV (Algemene Verordening gegevensbescherming van 27 april 2016). Deze gegevens kunnen worden doorgestuurd aan ondernemingen van de groep (waaronder Caterpillar) en aan derden of onderaannemers, waaronder deze buiten de Europese Unie (Verenigde Staten) voor de noodzaken van de uitvoering en de opvolging van de bestelling. De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via het emailadres dpo@bmbe.be. Behalve gerechtvaardigd belang van Bergerat Monnoyeur, de gegevens worden slechts verwerkt voor doeleinden van directe marketing dan als de Klant erin toegestemd heeft door het daartoe bestemde vakje aan te vinken op de Bestelbon. De Klant (of ondertekenaar) kan op elk moment zijn toestemming intrekken en zich verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor de directe marketing door een mail te versturen naar het adres promo@bmbe.be of dpo@bmbe.be of een aangetekende zending te versturen naar Bergerat Monnoyeur NV, Brusselsesteenweg 340 te 3090 Overijse.

De gegevens worden bewaard voor de duur van de uitvoering van de met de Klant afgesloten overeenkomst en voor de periode die noodzakelijk is voor Bergerat Monnoyeur om de wettelijke of contractuele waarborg te leveren, en haar boekhoudkundige en fiscale verplichtingen na te komen. Deze termijn zal worden verlengd voor het beheer van een eventueel geschil met de Klant.

De Klant (of ondertekenaar) heeft het recht om toegang te vragen tot zijn of haar persoonsgegevens, om onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren, om gegevens uit te wissen onder de voorwaarden vastgesteld door artikel 17 AGV (recht op vergetelheid) of een beperking van de verwerking onder de voorwaarden vastgesteld door artikel 18 AGV. De Klant kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens onder de voorwaarden zoals vastgesteld door artikel 21 AGV en heeft het recht een kopie van zijn gegevens te vragen om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (recht op gegevensoverdraagbaarheid). Elke vraag is per mail te richten tot het adres dpo@bmbe.be. De Klant (of ondertekenaar) beschikt over het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In België is de toezichthoudende utoriteit de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (“Gegevensbeschermingsautoriteit” vanaf 25 mei 2018).

De klant verbindt zich er eveneens toe om de bepalingen van de hierboven vernoemde toepasselijke wetgeving na te leven.

Cookies

Om de gebruiker van de Site een betere dienst te verlenen, kan Bergerat Monnoyeur automatisch “cookies” installeren in diens internetbrowser. Deze cookies bieden Bergerat Monnoyeur de mogelijkheid om gegevens over de navigatie op de Site te registreren.
De gebruiker kan zich verzetten tegen het gebruik van cookies door zijn internetbrowser in die zin te configureren.

Algemene bepalingen

De gebruiksvoorwaarden van de Site zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting met betrekking tot het gebruik van de Site wordt voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.